Prijs Dr. José Daels voor gynaecologie-verloskunde

Dit is een prijs van categorie 2

Prijsbedrag

10.000 euro (3.000 euro als persoonlijke beloning en 7.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2021

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.  
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben op de uiterste datum voor indiening van kandidaturen minder dan tien jaar (120 maanden) hun doctoraat op proefschrift behaald. Voor de berekening van de periode van tien jaar wordt in de eerste plaats onderzocht of de uiterste datum voor indiening van kandidaturen ligt voor of na de tiende verjaardag van de dag van het behalen van het doctoraat op proefschrift. Indien een kandidaat met de ter zake relevante, officiële, rechtsgeldige documenten bewijst in de periode tussen het behalen van het doctoraat op proefschrift en de uiterste datum voor indiening van kandidaturen gedurende periodes van volledige maanden (berekend van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand, of van de zoveelste van de maand tot de zoveelste van de volgende maand) voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof te hebben genoten, dan wordt onderzocht of er tussen de datum van het behalen van het doctoraat op proefschrift en de uiterste datum voor indiening van kandidaturen 120 maanden liggen na aftrek van de maanden van bewezen voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de gynaecologie-verloskunde, gericht op de verbetering en bescherming van de gezondheid van moeder en kind gedurende de zwangerschap en bij de geboorte.  
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk dat geschreven is om een academische titel te behalen komt niet in aanmerking.

 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs. 

Hoe deelnemen

 • Vul het docx bestandFormulier Prijs Dr. José Daels 2021.docx (37 kB) in.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Vul het webformulier in en voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
  • in voorkomend geval, een PDF-bestand met de relevante, officiële, rechtsgeldige documenten ter staving van de periodes van volledige maanden voltijdse moederschapsrust, ouderschapsverlof of ziekteverlof.

 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Historiek van de prijs en voorgaande laureaten