Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen ter bekroning van fundamenteel geneeskundig onderzoekswerk in de Europese Unie

Dit is een prijs van categorie 3

Prijsbedrag

60.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 55.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2022

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of de leider van een onderzoeksteam of ten hoogste drie samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de kandidaten zijn geen laureaat van een vorige periode van deze prijs.
 • Deze prijs is bestemd voor gerenommeerde onderzoekers die behoren tot de top van hun vakgebied.

Wetenschappelijk werk

 • Het onderzoek is hoofdzakelijk in de Europese Unie uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de menselijke geneeskunde, bij voorkeur met therapeutische betekenis.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.
 • Een werk dat geschreven is om een academische titel (bv. master, doctor) te behalen komt niet in aanmerking.

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Verleysen in Europese Unie 2022.docx (38 kB) als Word-bestand naar  academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen, waarin tevens wordt uiteengezet, hoe het onderzoek wordt voortgezet.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in de zenden.

This prize is category 3

Prize amount 

60,000 euro (5,000 euro as personal reward and 55,000 euro for the continuation of the research)

End of the period 

September 1st, 2022

Conditions of participation

Candidates

 • Only an individual researcher or the leader of a research team or a maximum of 3 collaborating researchers can apply with 1 sole study, even if several researchers have contributed to parts of the study.
 • The candidate or candidates have not applied for another prize of the Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in the last 12 months before the deadline for application for this prize.

Scientific study 

 • The research must have been performed mainly in the European Union.
 • The study can be a scientific paper or collected publications relating to a specific subject in the domain of clinical medical research in human medicine, preferably of therapeutic relevance. The study should be accompanied by a 1 page summary in which also a description of the planned continuation of the research is provided.
 • The study is written in Dutch, French or English.
 • Studies written in the fulfillment of the requirements for an academic degree are not admitted.
 • Studies which have already been awarded a prize of an equal or higher amount, are not admitted.

How to apply

 • Send the application form as a Word file to academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • The summary of the work at the end of the application form is limited to 1 page.
 • Include the following annexes:
  • a PDF file with the result of a search with the list of the 50 most cited publications in the Web of Science, ranked by number of citations (Citation Report). 
  • a PDF file consisting of the relevant publications (max.10) (co-)authored by the candidate, to which reference is made in the summary. The PDF file may also be a thesis or dissertation.
 • Please do not submit other documents.