Home

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verleent deskundigenadviezen aan de Vlaamse en federale overheden en bevordert het wetenschappelijk onderzoek door prijzen uit te reiken.

Op dinsdag 12 februari 2019 werd Hare Majesteit de Koningin tijdens een gemeenschappelijke plechtige zitting van de Académie royale de médecine de Belgique en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in het Paleis der Academiën ingehuldigd als Beschermend Erelid van beide instellingen.

De eerste kerntaak van de KAGB is het verstrekken van deskundigenadviezen. U vindt hier een overzicht van alle adviezen gerangschikt per jaar.

De KAGB bevordert het wetenschappelijk onderzoek door een veertigtal prijzen uit te reiken op het gebied van de medische, biomedische, farmaceutische, diergeneeskundige, antropologische en historische wetenschappen.

De KAGB telt ten hoogste 90 (binnenlandse) gewone leden, ten hoogste 30 (buitenlandse) corresponderende leden, ereleden en leden honoris causa. De statuten van 2004 voorzien in de handhaving van een aantal oude categorieën voor de toemalige titularissen.