Giften, schenkingen en legaten

De tweede kerntaak van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek door het uitreiken van prijzen.

Naast prijzen, gefinancierd door de federale en Vlaamse overheid, reikt de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voornamelijk prijzen uit die bij haar gesticht zijn door natuurlijke en private rechtspersonen.

Aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België werd bij wet van 11 juni 1946 de rechtspersoonlijkheid verleend (ondernemingsnummer: BE 0408.664.760). Hierdoor kan ze giften, schenkingen en legaten ontvangen.

Giften, schenkingen en legaten dienen gestort te worden op de bankrekening van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België: IBAN BE29 6760 0157 1564 BIC DEGRBEBB.

Giften

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is erkend als instelling waaraan men een gift kan doen die recht geeft op een belastingvermindering (artikel 145/33, Wetboek van de inkomstenbelasting 1992).

De gift geeft recht op een belastingvermindering van 60% van het bedrag van de gift.

Voorwaarden waaraan de gift moet voldoen:

- Het bedrag van de gift bedraagt minimum 40 euro. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag nooit meer bedragen dan ofwel 20% van het totale netto-inkomen, ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020). Evenwel moet de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor giften hoger dan 100.000 euro de toelating krijgen van de toezichthoudende minister.
- De gift moet in geld gedaan zijn.
- De gift moet van één persoon afkomstig zijn (en mag niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling zijn).
- De gift gebeurt zonder tegenprestatie, en mag niet geheel of gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden.
- De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België bezorgt een kwijtschrift voor de gift voor de belastingaangifte.

Bij giften is het mogelijk een specifiek fonds aan te duiden dat u met de gift wil steunen.

Het gaat om de volgende fondsen:

 1. Fonds voor de Prijs Dr. G. Schamelhout voor antropologie

 2. Fonds voor de Prijs Apotheker Frans Daels voor farmaceutische wetenschappen of artsenijbereidkunde

 3. Fonds voor de Prijs Jan-Frans Heymans voor experimentele of klinische farmacologische wetenschappen

 4. Fonds voor de Prijs J. B. Van Helmont voor pathofysiologie, biofysica of biochemie

 5. Fonds voor de Prijs Dr. G. Schamelhout-Koettlitz voor pneumologie

 6. Fonds voor de Prijs Franz Van Goidsenhoven voor klinische geneeskundige wetenschap

 7. Fonds voor de Prijs Paul De Backer voor radiodiagnose, radio- of radiumtherapie, radiobiologie (biologische invloed van ioniserende stralen) of klinische toepassingen van de kernenergie

 8. Fonds voor de Prijs Dr. Raoul Biltris voor experimenteel kankeronderzoek

 9. Fonds voor de Prijs Dokter en Mevrouw Schamelhout-Koettlitz voor geneeskundig wetenschappelijk werk aan Vlaamse universiteiten

 10. Fonds voor de Prijs Albert Van Dyck voor fundamenteel of klinisch onderzoek over leukemie

 11. Fonds voor de Prijs Prof. Dr. Baron Albert Lacquet ter bevordering van de heelkunde

 12. Fonds voor de Prijs Dokter Roland De Ruyck voor oncologie

 13. Fonds voor de Prijs Prof. Dr. G. Verdonk voor diëtetiek of geriatrie

 14. Fonds voor de Prijs Prof. Dr. C. Hooft tot bevordering van de kindergeneeskunde

 15. Fonds voor de Prijzen Dr. Karel-Lodewijk Verleysen voor wetenschappelijk onderzoek in de menselijke geneeskunde

 16. Fonds voor de Prijs Sidmar voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek over een chronische aandoening die bij de mens een ernstige invaliditeit veroorzaakt en als ongeneeslijk wordt beschouwd

 17. Fonds voor de Prijs Prof. Dr. Baron Marc Verstraete voor de studie van de hemato-angiologie

 18. Fonds voor de Prijs De Schaepdryver-Caenepeel voor ontwikkelingswerk op het gebied van de gezondheidszorg

 19. Fonds voor de Prijzen voor de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde

 20. Fonds voor de Prijs Mevr. M.T. Van Genechten-Paternoster en Prof. G. Vantrappen voor neurogastro-enterologie

 21. Fonds voor de Prijs Dr. José Daels voor gynaecologie-verloskunde

 22. Fonds Fernand Nédée voor gezondheidseconomisch wetenschappelijk onderzoek

 23. Fonds voor de Prijs Food Policy voor een betere voedingsvoorlichting

 24. Fonds voor de Prijs Thérèse Vandereecken, echgenote Boes, Adrienne Boes en Viviane Boes voor onderzoek in de klinische geneeskunde

 25. Fonds voor de Prijs Marie-Louise Peeters voor medisch wetenschappelijk onderzoek

 26. Fonds voor de Prijs Prof. Dr. Bernard Sabbe voor psychiatrie

Schenkingen en legaten

Wanneer u de intentie heeft om bij wege van schenking of legaat zelf een prijs te stichten, is het aangewezen om contact op te nemen met de algemeen secretaris van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België om de modaliteiten van de prijs en de verschillende aspecten van de schenking of het legaat te bespreken.

Tel. 0492/15 44 29 of e-mail academiegeneeskunde@vlaanderen.be