Over ons

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verleent  deskundigenadviezen aan de Vlaamse en federale overheden en bevordert het wetenschappelijk onderzoek door prijzen uit te reiken.

Missie en kerntaken

De KAGB heeft als opdracht door eigen activiteiten een inhoudelijk toegevoegde waarde te creëren binnen haar werkterrein in het belang van en met het oog op de versterking van de gezondheidszorg.

De eerste kerntaak van de KAGB is het verlenen van deskundigenadviezen op het gebied van de volksgezondheid, en op het gebied van de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de vorming, de beroepspraktijk in de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen. In dat kader organiseert de KAGB bijeenkomsten. De deskundigenadviezen zijn hoofdzakelijk gericht tot de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, de federale minister, bevoegd voor de volksgezondheid, en andere Vlaamse, federale en Europese overheden op het gebied van gezondheidszorg.

De tweede kerntaak van de KAGB is het toekennen en uitreiken van prijzen voor wetenschappelijk onderzoek.

Rechtspositie

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) werd opgericht bij koninklijk besluit van 7 november 1938. Haar oprichting maakte deel uit van de erkenning en bevordering van de gelijkwaardige positie van het Nederlands in het hoger onderwijs en in de structuren van de gezondheidszorg.

Aan de KAGB werd rechtspersoonlijkheid toegekend bij wet van 11 juni 1946. Daardoor kan ze schenkingen en nalatenschappen ontvangen in een eigen patrimonium voor de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek door het uitreiken van prijzen.

In het kader van de derde staatshervorming (1988-1989) werd de KAGB van het (toenmalige nationale) ministerie van Volksgezondheid overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap. Bij beslissing van het Overlegcomité van 10 juli 1990 werd een regeling uitgewerkt met betrekking tot de uitoefening van de adviesopdracht ten aanzien van de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheidszorg, en (samen met de Franstalige Académie royale de médecine de Belgique) de adviesopdracht ten aanzien van de (federale) minister, bevoegd voor de volksgezondheid.

Regelgeving
Logo van de KAGB